Planer

Barnehagen utarbeider en årsplan som skal være styrende for barnehagens drift. Årsplanen skal legge føringer for mer detaljerte planer på avdelingene (måneds- og ukeplaner) samt fungere som et pedagogisk verktøy for personalets praktiske- og pedagogiske arbeid. Barnehagens årshjul er en modell som illustrerer ulike fokusområder - og aktiviteter gjennom året. Årshjulet inneholder også datoer for arrangementer- og merkedager som markeres i barnehagen.